Σελίδες

Ξυπνάτε Έλληνες και δείτε...

Η φωτογραφία μου
1/1/2011 ----- Φίλες και φίλοι γειά σας. Ξεκινάμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε και εμείς όλους τους Έλληνες πολίτες να δουν μέσα και από το δικό μας Blog με άλλο μάτι (και όχι με τα μάτια των υποτακτικών Μ.Μ.Ε.) όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα μας και τα σχέδια που έχουν οι εντός και εκτός χώρας εχθροί μας… Αυτό το Blog δεν είναι Εθνικιστικό. Είναι απλά Ελληνικό και θέλει να δείξει τα κακώς κείμενα και την προσπάθεια που γίνετε για την εξόντωση της πατρίδας μας… Δεν έχουμε καμιά σχέση με Εθνικιστικές οργανώσεις, Μ.Κ.Ο. και λοιπά συναφή στοιχεία. Εμείς εδώ είμαστε μιά ομάδα οι οποίοι είναι ΑΠΛΑ Έλληνες και Χριστιανοί Ορθόδοξοι και θέλουμε το καλύτερο για τη χώρα μας και τους πολίτες της. Από αυτά που θα δείτε στην πορεία θα καταλάβετε πολλά και ελπίζω να σκεφτείτε λίγο τι και ποιοι είναι αυτοί που μας κυβερνούσαν και μας κυβερνούν εδώ και χρόνια, ποιος ο ρόλος τους και τι πρέπει να κάνουμε εμείς… Ελπίζουμε να μας τιμήσουν ΟΛΟΙ οι Έλληνες με τις αναγνώσεις τους και τα σχόλιά τους. Θα σας παρακαλέσουμε τέλος να διαδώσετε αυτό το χώρο σε όσους περισσότερους Έλληνες μπορείτε για να ενωθούμε ΟΛΟΙ μαζί και να αντιμετωπίσουμε τους Εχθρούς μας…

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014

Η αχίλλειος πτέρνα της Γερμανίας


Από την εμφάνιση του ανθρώπου ως ύπαρξη η συνείδηση και η νοημο-σύνη είναι τα μοναδικά όπλα για την αντιμετώπιση κάθε κίνδυνου που απειλεί την υπόστασή του. Αν η συνείδηση και η νοημοσύνη χαθούν, θα μπορούσε να σημαίνει ότι η ίδια απουσιάζει από το σύμπαν. Αυτό είναι ένας τεράστιος ηθικός λόγος για να εργαστούμε σκληρά ώστε να απο-φύγουμε μία υπαρξιακή απειλή από το να γίνει πραγματικότητα.

Σήμερα η αδυναμία του ανθρώπου να αντιμετωπίσει τους διάφορους κινδύνους που προέρχονται από την άσκηση πολιτικής σημαίνει απώ-λεια του νοήματος που δημιούργησαν οι προηγούμενες γενιές.

Η χειραγώγηση της σκέψης μας και η επιβολή των λίγων αρρωστημέ-νων μυαλών, με την διεστραμμένη «υπερνοημοσύνη» τους, εις την θέ-ληση των πολλών που παράγουν τον πλούτο, μας καθιστά τελείως αδύ-ναμους να αντιληφθούμε την εξάρτηση της πολιτικής από την οικονο-μία. Η οικονομική κρίση δεν είναι αντιμετωπίσιμη όταν  οι ίδιες οι κοι-νωνίες αλλά και οι ηγεσίες των δεν συνειδητοποιούνε τις αιτίες που την έχουν προκαλέσει. Η άσκηση μίας αποτελεσματικής πολιτικής για την αντιμετώπιση αυτής της οικονομικής κρίσης είναι το μοναδικό όπλο για να εξέλθει η Ευρώπη αλλά και η ανθρωπότητα από αυτό το αδιέξοδο που την συνθλίβει.


Εδώ και 7 σχεδόν χρόνια παρακολουθούμε με απάθεια τα τεκταινόμε-να εις το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες. Αυτό το πολιτικό θέατρο μεταξύ μόνον μερικών ολίγων, οι οποίοι κατά το δοκούν θέλουν να κρίνουν τις τύχες εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων εις την γηραιά ήπειρο. 

Εις την Σύνοδο Κορυφής της 26/27 Ιουνίου 2014 η αλλαγή των προ-σώπων εις το «Θέατρο των Βρυξελλών» δεν σημαίνει σε καμία περίπ-τωση και αλλαγή της πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ας μη αυταπα-τώμεθα. Διότι εις την πραγματικότητα η τύχη όλων μας πρέπει να ευ-ρίσκεται εις τα χέρια όλων μας. Και αυτό είναι εφικτό μόνον όταν συνει-δητοποιήσουμε μερικά απλά πράγματα.

Η καθιέρωση του Ευρώ ως νόμισμα είχε ως αναμενόμενη συνέπεια την χρεοκοπία μερικών χωρών της Ευρώπης και τον υπερπλουτισμό μερι-κών ολίγων του Βορρά π.χ. της Γερμανίας και του άξονά της Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Αυστρία. Αυτό είναι ένα αναμφισβήτητο συμπέρασμα όλων των διεθνών παραγόντων και οικονομικών αναλυτών.

Με την καθιέρωση του Ευρώ ως νόμισμα της Ευρωζώνης πολλαπλασι-άστηκαν οι εξαγωγές των προαναφερθέντων χωρών προς τις ευρωπαϊ-κές κυρίως χώρες. Η δε συσσώρευση τεράστιων κεφαλαίων και πλεονα-σμάτων έχουν ως συνέπεια να επιτείνουν την χρεοκοπία των οικονομι-ών των δεινοπαθούντων υπολοίπων, με την παράλληλη χορήγηση φθη-νών δανείων οι οποίες εξασφαλίζουν τις περεταίρω εξαγωγές των δα-νειστριών αυτών χωρών.

Η πολιτική λιτότητας του Βερολίνου συνίσταται όχι μόνον εις τον εκβι-ασμό των δεινοπαθούντων τώρα εταίρων, αλλά παράλληλα και εις την επανάληψη της χορήγησης νέων «πακέτων» στήριξης μέσω νέων Συμ-φωνιών, σε αντικατάσταση τώρα των επαχθών και εφιαλτικών «μνημο-νίων». Οικονομικές Συμφωνίες οι οποίες μακροπρόθεσμα και εις το απώτερο μέλλον αποβλέπουν εις την αναπόφευκτη δέσμευση π.χ. κα-τάσχεση, βάσει του Αγγλικού Δικαίου, όλων των υπαρχόντων περιουσι-ακών στοιχείων των χρεοκοπημένων χωρών, οι οποίες με τον συνεχή και αυξανόμενο δανεισμό δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν τα χρέη τους.

Κάθε Έλληνας και Ευρωπαίος πολίτης οφείλει όμως να γνωρίζει το πιο απλό πράγμα. Η Γερμανία είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο, με μία απίσ-τευτη και αστείρευτη τεχνογνωσία. Ο παραγωγικός της ιστός απλώνεται ακόμη και εις το τελευταίο χωριό. Σε αντίθεση με την οικονομία της, η οποία προ του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν εσωστρεφής και η οποί-α την ανάγκασε, μέσω της πολεμικής της μηχανής,  εις την αναζήτηση ζωτικού χώρου (Lebensraum), η μεταπολεμική της τώρα οικονομία είναι κατά το μέγιστο εξωστρεφής. Παράλληλα με την δυναμική της πα-ραγωγικότητας, με την πολύ έξυπνη οικονομική της πολιτική και την καθιέρωση αμετάβλητων αμοιβών εργασίας –π.χ. κατά την τελευταία 20ετία οι αυξήσεις εις το σύνολο δεν υπερέβησαν το 2% δηλαδή μόλις 0.10% ετησίως! - είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της εγχώριας κατανά-λωσης και την τεράστια αύξηση των εξαγωγών, με την παράλληλη συσ-σώρευση τεράστιων πλεονασμάτων και αποθεμάτων, τα οποία υπερβαί-νουν τα 25-30 δις Ευρώ τον μήνα. Αποθέματα και πλεονάσματα εξαιτί-ας αυτής της πολιτικής  με τα οποία αφενός μεν μέσω φθηνών δανείων προς τις χρεοκοπημένες χώρες εξασφαλίζει τις τεράστιες εξαγωγές της, αλλά αφετέρου μέσω των πακέτων στήριξης και των νέων οικονομι-κών συμφωνιών, οι οποίες εκτοξεύουν συνεχώς το χρέος εις δυσθεώρη-τα ύψη και καθιστούνε και την χώρα μας έρμαιο των δανειστών, επιτυγ-χάνουν έναντι πινακίου φακής την ολοσχερή απόκτηση του εθνικού πλούτου και όλων των περιουσιακών στοιχείων των υπόχρεων χωρών.

Κάθε Έλληνας και Ευρωπαίος πολίτης οφείλει επίσης να γνωρίζει, ότι ουδέποτε πρόκειται να εξέλθουμε από την κρίση, και ότι η αχίλλειος πτέρνα της Γερμανίας είναι η ισχυρή οικονομία της, η οποία την καθισ-τά πολύ ευάλωτη. Βασιζόμενοι σε αυτά τα δύο δεδομένα, οφείλουμε τώρα να αντισταθούμε και να στείλουμε ένα μήνυμα εις την ηγεσία του Βερολίνου. Ότι η υπεράσπιση της δικής μας ύπαρξης και αξιοπρέπειας μας αναγκάζει να απόσχουμε από την αγορά γερμανικών προϊόντων, σε περίπτωση που η ηγεσία του Βερολίνου επιμείνει εις την συνέχιση της απάνθρωπης πολιτικής λιτότητας η οποία σκοτώνει κυριολεκτικά την Ευρώπη.

Γεώργιος Εμμ. Δημητράκης

Υποσημείωση : Ο αρθρογράφος διαμένει στην  Ξάνθη. Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία στη Βόννη και Ιστορία και Πολιτιστική κληρονομιά στην  Αθήνα. Διετέλεσε επί 5 χρόνια υπάλληλος της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας.

Related Posts :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου