Σελίδες

Ξυπνάτε Έλληνες και δείτε...

Η φωτογραφία μου
1/1/2011 ----- Φίλες και φίλοι γειά σας. Ξεκινάμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε και εμείς όλους τους Έλληνες πολίτες να δουν μέσα και από το δικό μας Blog με άλλο μάτι (και όχι με τα μάτια των υποτακτικών Μ.Μ.Ε.) όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα μας και τα σχέδια που έχουν οι εντός και εκτός χώρας εχθροί μας… Αυτό το Blog δεν είναι Εθνικιστικό. Είναι απλά Ελληνικό και θέλει να δείξει τα κακώς κείμενα και την προσπάθεια που γίνετε για την εξόντωση της πατρίδας μας… Δεν έχουμε καμιά σχέση με Εθνικιστικές οργανώσεις, Μ.Κ.Ο. και λοιπά συναφή στοιχεία. Εμείς εδώ είμαστε μιά ομάδα οι οποίοι είναι ΑΠΛΑ Έλληνες και Χριστιανοί Ορθόδοξοι και θέλουμε το καλύτερο για τη χώρα μας και τους πολίτες της. Από αυτά που θα δείτε στην πορεία θα καταλάβετε πολλά και ελπίζω να σκεφτείτε λίγο τι και ποιοι είναι αυτοί που μας κυβερνούσαν και μας κυβερνούν εδώ και χρόνια, ποιος ο ρόλος τους και τι πρέπει να κάνουμε εμείς… Ελπίζουμε να μας τιμήσουν ΟΛΟΙ οι Έλληνες με τις αναγνώσεις τους και τα σχόλιά τους. Θα σας παρακαλέσουμε τέλος να διαδώσετε αυτό το χώρο σε όσους περισσότερους Έλληνες μπορείτε για να ενωθούμε ΟΛΟΙ μαζί και να αντιμετωπίσουμε τους Εχθρούς μας…

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2014

ΠΩΣ ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ


Το Γιώργου Νικολακάκου

Τά Στοιχεία πού συγκροτούν τόν πολιτισμό το κάθε λαο εναι οί θεσμοί, οί συνήθειες, οί παραδόσεις, οί νοοτροπίες καί οί διάφορες πεποιθήσεις οί ποες διαμορφώνονται πό συλλογικές παραστάσεις καί μπειρίες. λα αύτά τά στοιχεα κφράζουν σέ σημαντικό βαθμό μιά συμφωνία πάνω στίς βασικές ρχές τς κοινωνίας καί τούς θεσμούς πού τήν νσαρκώνουν. Αυτά τά στοιχεία αποτελούν τό δεολογικό πόβαθρο νός λαο ίδεολογία έδ ορίζεται σάν τό σύνολον τών αξιών, πεποιθήσεων καί παραδόσεων, εθίμων, κ.λ.π. ενός έθνους.

Οί πολιτικές πεποιθήσεις τν τόμων, βέβαια μπορε νά διαφέρουν, λλά λες ατές οί αξιολογήσεις, παραστάσεις καί θεσμοί δέν παύουν νά αποτελον μιά νιαία ιδεολογία, ποα λληλοτέμνεται μέ τίς πί μέρους καί αντιτιθέμενες πολιτικές παποιθήσεις τν διαφόρων τμημάτων τς πολιτικς κοινότητος. ¨Ομως, χαρακτρας καί μορφή πού έχουν προσλάβει οί ίδεολογίες στήν σημερινή ποχή τείνει νά διαμορφώνη ξεχωριστά συστήματα ξιών, νά νοθεύη τίς παραδόσεις καί νά προκαλ μιάν ντιπαλότητα ποα διεξάγεται μόνον στόν πολιτικό χρο, λλά καί στόν πολιτιστικό. Η γλσσα, π.χ., ποα εναι τό σπουδαιότερο πολιτιστικό στοιχεο νός λαο, καί τό ποον λειτουργε σάν τήν πιο συνεκτική δύναμιν, στήν Eλλάδα χει γίνει αίτία τν πιό σφοδρν ντιπαραθέσεων. Αριστερά, βέβαια, καλύπτετο κάτω πό τόν μανδύα τν κπαιδευτικν μεταρρυθμίσεων γιά να μήν εναι μφανής δεολογικός χαρακτρας τν συγκρούσεων.


Γιά νά κατανοήσωμε τό πς λλοιώνουν τόν χαρακτρα τν τόμων ο δεολογίες πρέπει νά γνωρίζωμε τίς λειτουργίες τς δεολογίας. Ο κόσμος, μως, χει μιά πολλαπλότητα καί ποικιλία πού καθιστ τρομερά δύσκολη τήν ξαγωγή πορισμάτων πό σα συμβαίνουν σα συνέβησαν στό παρελθόν. 

Αλλά δέν ντιμετωπίζει μόνον τήν πολλαπλότητα καί τήν ποικιλία τν αιτιών πού προκαλον τά σα συμβαίνουν στό περιβάλλον του πού καθιστον δύσκολη τήν ρμηνεα τους λόγω τς περιορισμένης διανοητικής του μβέλειας.χομε να κάνωμε καί με τόν ψυχικό κόσμο τν τόμων. τι βρίσκεται στήν ψυχή του νθρώπου εναι τόσο νεπαρκές καί φτωχό πού τόν ναγκάζει να θήται σέ θλιβερές πνευματικές περιπλανήσεις. Ο δεολογίες λαφρώνουν τό γνωστικό φορτίο το νθρώπου μέ τό ναγάγουν τα πάντα σ μερικές πλοϊκές φόρμουλες καί το προσφέρουν τίς ατιολογίες γιά τήν νικανότητα του ν δημιουργήση τήν φωτεινή μορφιά καί ποδίδουν τήν αίσθητική καί θική σέλγεια πού διαπράττεται σε ξωγενες παράγοντες, πως στό κοινωνικό, οίκονομικό καί πολιτικό σύστημα πού πικρατε.

Μία από τίς πολλαπλές λειτουργίες τς δεολογίας εναι τι πιχειρε νά ργανώση καί νά διευθετήση τήν πολυμέρεια καί τήν κατάστατη πολυμορφία τν δεδομένων, τά περισσότερα πό τά οποα εναι ξω πό τήν μβέλεια τς λογικς, μέ τό νά τά ναγάγουν σέ οκουμενικές καί ναγκαες σχέσεις ατίου καί αίτιατού, μοιβεβαιότητος, φής, κ.λ.π. τσι ή πολυμορφία τν δεδομένων γίνεται νας ργανωμένος κόσμος συναφν ντικειμένων καί σχέσεων μέσα πό κάποια περβατική λειτουργία. ρισμός ατός ναδύεται νάγλυφα πό τίς θεωρητικές δέες πού συγκροτον τήν Μαρξιστική φιλοσοφία. Μαρξιστική δεολογία δέν εναι τίποτα περισσότερο πό μιά σειρά δεολογημάτων τά ποα χουν ναχθ σέ θεωρίες, οί ποίες, μως, χουν δεχθ μιά λεπτή πεξεργασία γιά νά μπορέσουν νά βρον πήχησι στίς μορφωμένες τάξεις τς κοινωνίας. Ο κόσμος πρξε καί ξακολουθε νά εναι δομημένος τσι πού εναι ξένος, πρόσιτος στήν εμβέλεια τς κατανοητικς κανότητος τν περισσοτέρων νθρώπων, καί ατό βεβαιώνεται πό τίς τόσες απλοϊκές καί προκατασκευασμένες ξηγήσεις καί ατιολογήσεις πού προσφέρονται στούς λαος καθημερινς. Γιά ατούς πού καταφάσκουν στόν Μαρξισμό, χι μόνον οί Ελληνες, οί ιδεολογίες παίζουν πιό σημαντικόν ρόλον στήν πολιτική τους συμπεριφορά. Οί ψυχικές ντάσεις στούς μαρξιστές πρώην μαρξιστές εναι σχυρότερες καί συνεπς καί ή ανάγκη κτονώσεως εναι πιό ντονη. Οί εμπειρίες το παρελθόντος, οί διαψεύσεις τν προσδοκιν τους, τό γεγονός τι ή σκέψις των μεινε γκλωβισμένη μέσα σέ πολύ στενά όρια καί ξω πό πρακτικές το πολιτικο καί κοινωνικο βίου, χουν προκαλέσει φόρητες ψυχικές κατστάσεις γιά αυτούς οί ποες δημιουργον ντονη νάγκη κτονώσεως.Ατά τά τομα πού θήτευσαν στόν μαρξισμό καί στόν σοσιαλισμό, πιό πολύ πό λλοτε, καλονται νά πανεξετά-σουν ξιώματα, ρισμούς, θεωρίες καί δέες φθαρμένες μέσα στήν μπειρική χρήσι πού υπαγορεύει ή τεχνική τής αναλύσεως. Θά πρέπη νά καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια γιά νά προσπελάσουν τήν γνοια τους καί νά παλλαγον πό τά βιώματα το παρελθόντος. Αντί μως νά καταβάλουν κάθε προσπάθεια γιά νά πιτύχουν ατό, προτιμον νά καταφύγουν σέ απλοποιητικές αφαιρέ-σεις, σέ δεολογήματα, καί μέ ατόν τόν τρόπον νακουφίζονται πό τό βάρος τς γνωστικς «πιρβαρύνσεως». Τά ιδεολογήματα προσφέρουν τήν δικαιολο-γία καί τήν εκλογίκευσι τν αθαιρέτων ρμηνειν πού διναν σέ καταστά-σεις, αίτίες καί προβλήματα πού νέκυπταν καί νακύπτουν στόν πολιτικόν καί κοινωνικόν χρο.Οί λειτουργίες πού πιτελον οί ιδεολογίες εναι πολυμόρ-φες καί πολυποίκιλες. Κυρίως κάνουν τούς λαούς νά ποδύωνται σέ ατελέσφο-ρες προσπάθειες, κτρέπουν τήν δράσιν το νθρώπου πό δημιουργικούς σκοπούς καί αποπροσανατολίζουν τήν σκέψι των.

Οι ιδεολογίες, δια μέσου τν κφραστών τους, χουν δημιουργήσει μιάν κατάστασι πού πηρεάζει ντονα τό πνεμα καί τήν πολιτική σκέψι τν τόμων. σοσιαλισμός, παραδείγματος, δωσε ναν προσανατολισμό στό πνεμα ατν πο γκολπώθηκαν τίς ίδέες του πού πιδρ στίς ήθικές άξίες καί στόν τρόπο μέ τόν ποον ίεραρχε τίς προτεραιότητες τς κοινωνίας. 

δωσε στόν κόσμο μιάν κακή όψι στε νά μήν μπορή κανες να τόν συμπαθή-ση, κόμα οτε καί τόν αυτόν του, καί μετέτρεψε τήν ψυχή του σε να εδος ποχετευτικν γωγν. Καί φ’ όσον βλέπει τόν κόσμο με τόση ντιπάθεια, δέν χει καμία διάθεσι να καταβάλλη καμία προσπάθεια να τόν βελτιώση. Οί ιδεολογίες δέν πηρεάζουν μόνον τίς πολιτικές δέες τν τόμων. πίδρα-σις των διαχέεται καί λες τίς κφάνσεις τς πολιτιστικς ζως τς κοινωνίας καί χουν τήν δύναμιν νά λλοιώνουν τήν πολιτιστική ταυτότητα νός λαο

Ατό πιτυγχάνεται μέ τό νά ποκαθιστον τίς πολιτιστικές ξίες τς κοινωνί-ας, οί ποες χουν διαμορφωθ μέσα πό μιάν μακρά στορική διαδικασία, μέ τίς αξίες πού πιβάλλει ή δεολογία. Οί πολιτικές θεωρίες δέν μπορον εκολα νά βρον πρόσφορο δαφος εάν δέν θέσουν πό μφισβήτησιν τίς λλες ξίες τς κοινωνίας. Ο δεολογίες, πως ο θρησκευτικές πεποιθήσεις, δέν προέρ-χονται πό πινοήσεις πιθυμίες αθαίρετες διαίτερων τόμων. πάρχουν τομα πού δέν μπορον δέν θέλουν νά ποτάξουν σε μιά κριτική ίκανοποιη-τική γιά τήν εκόνα το κόσμου. Ατά τά τομα θά γκολπωθον τίς ίδέες τς ίδεολογίας πο προβάλλει μιάν εκονικήν πραγματικότητα,μιάν εκόνα πού βρίσκεται σέ διάστασι μέ τήν δυσώπητη πραγματικότητα καί παλλάσσει τά τομα πό τήν νάγκη νά ποβάλλουν τά δεδομένα σέ κριτική έξέτασι καί εναι προφανές τι τά περισσότερα σήμερα δέν θέλουν νά ποβάλλουν τά δε-δομένα σε μιάν κριτική ξέτασι καί νά πανεξετάσουν τίς θεωρίες καί δέες γιατί δέν διαθέτουν τό παιτούμενο ψυχικό σθένος..Ο δέες τούς προσφέρουν θαλπωρή καί μβλύνουν τόν ψυχικό πόνο πο προκαλουν ο ποτυχίες τς δράσεως τους.

τσι χομε φθάσει στό σημεο που ξίες, πως δικαιοσύνη καί αδικία νά μήν σχηματίζωνται πό τήν συλλογική εμπειρία το λαο μας λλά πό τίς θεω-ρίες τν πολιτικν δεολογιν. Τά κοινωνικά φαινόμενα, οί ρχές καί οί θεσμοί ξιολογονται μέσα πό τήν οπτική μις κοσμοθεωρίας ποα, ού-τως λλως φεραν τήν ανθρωπίνη σκέψιν σέ μιά τραγική κατάστασιν. Η δε-ολογία είσχωρε σέ τομείς πως θρησκεα, οίκογένεια, σεξουαλικές σχέσεις, κ.ο.κ. τσι τά μέλη τς κοινωνίας φθάνουν να συγκρούωνται χι μόνον στό πολιτικό πεδίον, λλά καί στό πολιτιστικό.

Μετά τήν κατάρευσιν το Μαρξισμο, σοσιαλισμός εναι ίδεολογία ποα κάνει τήν μεγαλύτερα χρήσιν ίδεολογικν μέσων, τά οποία αποσκο-πούν στήν αλλοίωσιν τς γηγενος δεολογικς ταυτότητος το λαο. Οί σο-σιαλισταί χουν νακαλύψει τι ρος «συντηρητικός» ποτελε σχυρότατο δεολογικό πλο καί τό χρησιμοποιον κατά κόρον.Καί μως, στήν Ελλάδα συντηρητισμός δέν ντανακλοσε ποτέ κάποιες ταξικές δομές καί ξέφρασε ποτέ τό πνεμα μις κοινωνικς πολιτικς τάξεως. Τό μόνον πο ντανακ-λᾶ σήμερα συντηρητισμός εναι οί πνευματικές ντιθέσεις πού πάρχουν μεταξ τς παλαιάς στικς τάξεως καί τς στικς τάξεως τν σοσιαλιστν καί τν μαρξιστν. Τά στοιχεα το ελληνικο «συντηρητισμο» προέρχον-ται πό θνικές νάγκες τίς ποες μεταφράζουν. Ελληνικός «συντηρητισ-μός» εναι νας συνδυασμός πολλν στοιχείων πού προέκυψαν πό θνικές νάγκες καί από τίς συλλογικές μπειρίες το λαο. Ο συντηρητισμός ποτέ δέν λειτούργησε σάν πολιτική ιδεολογία. Οί πολιτικές ξίες το λληνα
διαμορφώθηκαν
πό τίς μπειρίες του, πό τούς γνες του, καί πό τίς ιδέες καί θεωρίες τν προγόνων του. Οί γνες καί οί θυσίες του γιά θνική νεξαρτησία σφυρηλάτησαν τήν πίστι του στήν πολιτική καί οίκονομική λευ-θερία καί τήν ξίαν τς προσωπικς εθύνης. Μέσα πό τούς γνες και τίς θυσίες πού εχε βιώσει ατό πού ο ρχαοι λληνες εχαν διατυπώσει σάν αξί-ωμα τς ζως, τήν ρήσιν τι τά αγαθά κόποις κτνται.

Ο λληνας δέν ναζητούσε τό κοινωνικό καί πολιτικό ιδεώδες στόν περβα-τικόν κόσμο καί δέν δέχθηκε λύσεις τν προβλημάτων έάν δέν προκέκυπταν πό τήν πεξεργασία τν μπειρικν δεδομένων. Εξέτάζε προκαταβολικά πς θά περέβαινε τά όρια τς υπαρχούσης καταστάσεως καί οί προσανατολι-σμοί τς δράσεως του διατηροσαν ναν σταθέρόν, ενιαίον πυρνα. ελε πρτα νά συλλάβη καί νά οικιοποιθή γνωστικά καί βιωματικά εκείνο πού θά προκέκυπτε πό τήν δράσιν του..Επιστράτευε πάντοτε τίς πνευματικές του δυνάμεις στήν πίπονη προσπάθεια νά νασκευάζη τι εναι πρόσιτο στήν λογική καί στήν γνώσιν μέ ποτέλεσμα νά βρίσκεται συνείδησις καί τό πνεῦ-μα του σέ κατάστασιν διαρκος εγρηγόρσεως καί νά δραιώνεται αμφιβολία του γία τι δέν μπορε νά συλλάβη γνωστικά.

Η εκπαίδευσις, διαχρονικά στήν χρα μας, πού κατηγορεται τι ταν «συν-τηρητική», διαμόρφωνε μέσα πό τούς κόλπους της, κτός πό τίς γνώσεις καί τίς δεξιότητες, καί τά ίδανικά τν νθρώπων πο παίδευε. λευθερία τς σκέψεως καί τς γόνιμης διαμορφώσεως τν ίδεν ποτελοσε πάντα τόν κρογωνιαον λίθο τς Παιδεας, λλά καί τς διας τς δημοκρατίας. Τά παι-διά μέσα στό σχολεο, δεν μάθαιναν μόνον νά διαβάζουν καί ν γράφουν, αλλά πολύ περισσότερο να σκέφτονται, να διεκδικον τό δίκαιον, νά μφισβητον τό μφίσημο καί νά νειρεύωνται το μέλλον τους.

Σήμερα λληνική σκέψις καταδυναστεύται πό τήν σοσιαλιστική καί Μαρξι-στική δεολογία λλά καί άπο λλες λλότριες δεολογίες. τσι βλέπομε τούς ριστερούς νά ασχολονται μέ το νά μεταφέρουν το ιδεολογικό φορτίο τής παρατάξεως στήν ποα εναι στρατευμένοι τό ποον ποτελεται πό κατά-λοιπα το παρελθόντος μέ τά ποα δέν μπορον νά συγκροτήσουν μιά ξεκά-θαρη είκόνα γιά τό πς θά πρεπε νά εναι κοινωνία καί ποιές ξίες θά π-ρεπε νά ντανακλον. τσι ό λόγος τους κατάντησε νά εναι να συνοθύλευμα
ίδεοληψιν. Ασχολονται κυρίως μέ τήν παξίωσιν παλαιν ννοιν καί ίδεν πού μόνον συμβάλλουν στήν πονόμευσιν τς κοινωνίας καί τν θεσ-μν στούς ποιους δράζεται.τσι οί παδοί το σοσιαλισμο κατήντησαν νά εναι οραγοί τν πολιτικν τους παρατάξεων. Ο σοσιαλιστές θεσπίζουν νόημα κε πού νόημα δέν πάρχει καί οτε μπορε νά πάρξη. Ο ιδέες του προκαλον μιάν δυνηρή πρόκλησι στήν σκέψι το ατόνομου τόμου.

Related Posts :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου