Σελίδες

Ξυπνάτε Έλληνες και δείτε...

Η φωτογραφία μου
1/1/2011 ----- Φίλες και φίλοι γειά σας. Ξεκινάμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε και εμείς όλους τους Έλληνες πολίτες να δουν μέσα και από το δικό μας Blog με άλλο μάτι (και όχι με τα μάτια των υποτακτικών Μ.Μ.Ε.) όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα μας και τα σχέδια που έχουν οι εντός και εκτός χώρας εχθροί μας… Αυτό το Blog δεν είναι Εθνικιστικό. Είναι απλά Ελληνικό και θέλει να δείξει τα κακώς κείμενα και την προσπάθεια που γίνετε για την εξόντωση της πατρίδας μας… Δεν έχουμε καμιά σχέση με Εθνικιστικές οργανώσεις, Μ.Κ.Ο. και λοιπά συναφή στοιχεία. Εμείς εδώ είμαστε μιά ομάδα οι οποίοι είναι ΑΠΛΑ Έλληνες και Χριστιανοί Ορθόδοξοι και θέλουμε το καλύτερο για τη χώρα μας και τους πολίτες της. Από αυτά που θα δείτε στην πορεία θα καταλάβετε πολλά και ελπίζω να σκεφτείτε λίγο τι και ποιοι είναι αυτοί που μας κυβερνούσαν και μας κυβερνούν εδώ και χρόνια, ποιος ο ρόλος τους και τι πρέπει να κάνουμε εμείς… Ελπίζουμε να μας τιμήσουν ΟΛΟΙ οι Έλληνες με τις αναγνώσεις τους και τα σχόλιά τους. Θα σας παρακαλέσουμε τέλος να διαδώσετε αυτό το χώρο σε όσους περισσότερους Έλληνες μπορείτε για να ενωθούμε ΟΛΟΙ μαζί και να αντιμετωπίσουμε τους Εχθρούς μας…

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

Πάνος Καμμένος: "Φτάνει η κάλυψη των δολοφόνων..." - Οι δικαστές, εισαγγελείς και σια... σε ύπνωση ή σε διατεταγμένη Υπηρεσία; Εκείνος ο ευαίσθητος ει8σαγγελέας που ζητάει άεση ασυλίας του Πάνου Καμμένου για απειλή κατά της ζωής του έντιμου Πάχτα... δεν γνωρίζει τίποτα;
Τα επίσημα που πήρε ο Πάχτας από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ για να συνεχίζει να ποτίζει αρσενικό τα παιδιά στη Χαλκιδική αυτό το μήνα είναι 500.000 Ευρώ όπως βλέπετε στη διαύγεια.

1                                                                               ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΨ2-ΡΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 227/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 25/2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αποδοχή χρηματικής δωρεάς από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

Σήμερα την 4η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε η
Οικονομική Επιτροπή σε Δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αριστοτέλη στην Ιερισσό, ύστερα από την υπ΄ αριθμό 39770/30-10-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτής που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη (άρθρο 75 του Νόμου 3852/2010).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Πάχτας Χρήστος
2. Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος
3. Γκούτσιος Αστέριος
4. Πάνου Λάζαρος
5. Παπαοικονόμου Ασημίνα

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χαριστάς Ιωάννης
2. Αντωνίου Αλέξιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Αστέριος Ρήγας του
Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ : Ο Πρόεδρος παίρνοντας το λόγο ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010, αφού το θέμα είναι εκτός ημερήσιας διάταξης, πριν την συζήτηση του θέματος θα πρέπει η Ο.Ε να αποφασίσει για το ΕΚΤΑΚΤΟ του θέματος και αφού αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ το ΕΚΤΑΚΤΟ του θέματος, ανέφερε ότι :

Με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1η Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις
αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι και η αποδοχή κληρονομιών,
κληροδοσιών και δωρεών.

Με το με αριθμ. Δ/292/31-10-2013 Γραμμάτιο Είσπραξης του Δήμου
Αριστοτέλη εισπράχθηκε το ποσό των 500.000,00 € ως χρηματική δωρεά από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε..

Προτείνεται η αποδοχή δωρεάς από την Οικονομική Επιτροπή για την
εξυπηρέτηση γενικά των αναγκών (λειτουργικών και επενδυτικών) του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 και

το με αριθμ. Δ/292/31-10-2013 Γραμμάτιο Είσπραξης του Δήμου Αριστοτέλη

2                                                                               ΑΔΑ : ΒΛ1ΟΩΨ2-ΡΕΞ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή χρηματικής δωρεάς ποσού 500.000,00 € από την Ελληνικός
Χρυσός Α.Ε. για την κάλυψη γενικά των αναγκών του Δήμου Αριστοτέλη.

Η απόφαση έλαβε α.α. 227/2013
…………………………………………………………………………………Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω :

Η Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                                           Τα μέλη
(υπογραφή)                                                       (υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Αστ. Πάχτας


Ο εισαγγελέας Μαδεμλής περιμένει εντολή απο τον Μουρούτη;.

ΦΤΑΝΕΙ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ

Related Posts :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου